แนวข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

แนวข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ สำหรับการสอบภาคปลาย

ข้อแนะนำ :

  1. 1.      ข้อสอบ จำนวน 7 ข้อ ให้เลือกทำ 5 ข้อ โดยให้ระบุหน้าข้อสอบว่าเลือกทำข้อใดและไม่ทำข้อใด
  2. 2.      คำตอบ เช่น การคำนวณจุดคุ้มทุน หรือการคำนวณราคา หากได้คำตอบเป็นเลขไม่ลงตัว มีจุดทศนิยม ให้สงสัยว่าคำนวณผิด
  3. 3.      บทที่ 10 ไม่ออกสอบ

 

แนวข้อสอบ มีดังนี้

  1. 1.      บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน  ออกเชิงอธิบาย เช่น

–          ความสำคัญของต้นทุนในการวางแผนการผลิต  (อยู่ที่หนังสือหน้า 217 และสไลด์หน้า 54)

–          หากถามว่า จะนำเรื่องต้นทุนไปใช้กับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ (ให้ดูหัวข้อปัจจัยที่มีผลอิทธิพลต่อต้นทุนในธุรกิจ หน้า 221- 222 และหัวข้อการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของธุรกิจ หน้า 223)

–          อาจออกความยืดหยุ่นต่อการผลิต (หน้า 244-246 สไลด์หน้า 57)

  1. 2.      บทที่ 9 รายรับและกำไร

–          การวางแผนกำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  (อยู่ที่หนังสือหน้า 276-277  โดยไม่มีในสไลด์  การตอบให้ลอกสูตรด้วย ตัวอย่างคำนวณ BEP หรือ QB ที่หน้า 282-284)

–          การวิเคราะห์กำไรสูงสุด ให้หากำไรสูงสุด, ราคา และปริมาณขาย ที่ MC=MR  (โปรดดูการบ้านเรื่องการหากำไรสูงสุดที่ส่งมาให้ประกอบ  หนังสืออยู่ในหน้า 273-275 สไลด์หน้า 65)

  1. 3.      บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย

–          จงอธิบายตลาดแต่ละประเภท พร้อมวาดรูปประกอบ

(โปรดดูการบ้านเรื่องตลาดที่ส่งมาให้ประกอบ  โดยตลาดแข่งขันสมบูรณ์อยู่หนังสือ หน้า 325-326  ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หน้า 345 – 346   ตลาดผู้ขายน้อยราย หน้า 350- 355  ตลาดผูกขาด หน้า 335-338 สไลด์หน้า 67-77)

–          กรณีให้เปรียบเทียบตลาดแต่ละประเภท  อย่าลืมเขียนตารางที่ 11.1 หน้า 325  ประกอบ

–          มีตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อ 11 การคำนวณหาราคาและจำนวนที่ให้กำไรสูงสุด รายรับรวมสูงสุดและหาเปรียบเทียบกำไร

  1. 4.      บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

–          การตั้งราคาขายหลายระดับ เช่น 3 ระดับ (หนังสืออยู่ในหน้า 377-379  สไลด์หน้า 73 สำหรับการแบ่งแยกราคาระดับที่ 3 ที่อธิบายเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ที่ว่า Ep สูง ให้ตั้งราคาต่ำ และ Ep ต่ำ ตั้งราคาสูง ให้ดูที่หนังสือหน้า 100 ตารางที่ 4.7 หรือสไลด์หน้า 34 ประกอบ)

–          การคำนวณ Price Estimation เช่น  ราคาเด็กและราคาผู้ใหญ่  (โปรดดูการบ้านเรื่องการกำหนดราคาแยกกลุ่มที่ส่งมาให้ประกอบ  หนังสืออยู่ในหน้า 380-382 สไลด์หน้า 80-81)

  1. 5.      บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

–          หากออกคำนวณมูลค่าที่คาดหวัง ดูสไลด์หน้า 9-11 หนังสือหน้า 417-420

–          หากออกคำนวณ SD หนังสือหน้า 421-423

–          หากออกค่าสัมประสิทธิ์แปรผัน หนังสือหน้า 423

–          หากออก Maximin/Maximax/Minimax หนังสือหน้า 440-441

–          คาดว่าจะออกให้เปรียบเทียบโครงการ ด้วยวิธีต่างๆ โปรดดูแบบฝึกหัดประกอบ

–          มีตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อที่ 5-7 ตามไฟล์แบบฝึกหัดบทที่ 10-14 ที่ส่งมาด้วย โดยแบบฝึกหัดข้อที่ 6.2 การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์จะได้คำตอบที่แตกต่างจากการคำนวณวิธีอื่น ถามอาจารย์จรินทร์แจ้งว่า เป็นเพราะตัวเลขที่ให้มาในโจทย์ไม่ดี  ของจริงคำตอบวิธีต่างๆ ควรสัมพันธ์กัน

  1. 6.      บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน

–          ออกคำนวณง่ายๆ ดังนั้นไม่น่าออก NPV หรือ IRR

–          หากออก ระยะเวลาคืนทุน  Pay back period หนังสือหน้า 458-459 สไลด์หน้า 91

–          หากออก อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ARR หรือ Rate of return on Investment หนังสือหน้า 460-461 สไลด์หน้า 91

–          มีตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อที่ 5-6 ตามไฟล์แบบฝึกหัดบทที่ 10-14 ที่ส่งมาด้วย

  1. 7.      บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

–          นโยบายของรัฐ เช่น นโยบายการคลังและการเงิน หากใช้นโยบายแบบนี้ จะมีผลต่อธุรกิจอย่างไร โดยโจทย์จะให้สถานการณ์มา) (หนังสือหน้า 485 – 489  สไลด์หน้า 96-98 )

–          นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   ตามที่อาจารย์สมจินต์จะสอนศุกร์นี้ (หนังสือหน้า 488 สไลด์หน้า 98-99)

 

—————-ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบค่ะ——————————————

 

แนวการตอบบทที่ 8 หากถามว่า จะนำเรื่องต้นทุนไปใช้กับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ (ให้ดูหัวข้อปัจจัยที่มีผลอิทธิพลต่อต้นทุนในธุรกิจ

 

เนื่องจาก TC = TFC+TVC

(หน้า 223) กรณีต้นทุนการผลิตระยะสั้น ปัจจัยคงที่ (TFC) จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณปัจจัยแปรผัน (TVC) เท่านั้น

TVC คือ ……………………….. ได้แก่ ………………… (หน้า  219)

วิธีการลด TVC เช่น

–          การลดค่าแรง โดยลดแรงงาน ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงหรือเทคโนโลยีมาช่วย

–          การเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบ

–          การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

–          การผลิตในจำนวนที่มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน

 

วิธีการลด TFC เช่น

–          การขายเครื่องจักร

–          การขายพื้นที่

–          การลดพนักงานประจำ

 

 

บทที่  8 ตัวอย่างการหา Ec

ตัวอย่างที่ 1

หากโจทย์ให้ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน (TC) = 10%

ให้ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต (Q) = 15%

Ec= 10/15 =0.67

แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงของผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing returns to scale) หมายความว่า หากเพิ่มการผลิตขึ้น 1 % ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 0.67 % โรงงานควรดำเนินการผลิตต่อ

ตัวอย่างที่ 2

หากโจทย์กำหนดแค่

Q1=55,000 ชิ้น  TC1= 280,000 บาท

Q2=60,000 ชิ้น TC2=300,000 บาท

ให้หา Ec

                   Ec= ((TC2-TC1)/(Q2-Q1) ) x (Q1/TC1)

                            

                            = ((300,000-280,000)/(60,000-55,000) ) x (55,000/280,000)

                       = 0.78

แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงของผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing returns to scale) หมายความว่า หากเพิ่มการผลิตขึ้น 1 % ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 0.78 % โรงงานควรดำเนินการผลิตต่อ

 

บทที่ 9 หน้า 276

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน BEP

ตัวอย่างที่ 1

หากต้นทุนคงที่ = 800,000 บาท  ราคา P=50 บาทต่อหน่วย AVC = 30 บาท

BEP  = TFC / (P-AVC)

          =  800,000 / (50-30)

           = 40,000  กล่อง

หมายความว่า โรงงานต้องผลิตสินค้าและขายที่จำนวน 40,000 กล่องจึงจะคุ้มทุน

ตัวอย่างที่ 2

หากต้นทุนคงที่ = 800,000 บาท  ราคา P=50 บาทต่อหน่วย AVC = 30 บาท ต้องการกำไร 200,000 บาท

                      BEP = (TFC + กำไร ) / (P-AVC)

         =  (800,000+200,000) / (50-30)

           = 50,000  กล่อง

หมายความว่า โรงงานต้องผลิตสินค้าและขายที่จำนวน 50,000 กล่องจึงจะได้กำไรเป็นเงิน 200,000 บาทตามที่วางแผนไว้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: